Program regenerace

Program regenerace městských památkových rezervací - "MPR" a městských památkových zón - "MPZ" ...

Tento program napomáhá k obnově kulturních památek nacházejících se v historických částech měst, které byly prohlášeny za MPR nebo MPZ. Město musí mít vypracován program regenerace a spolu s vlastníkem, kterým může být obec, církev, fyzická nebo právnická osoba, se finančně podílí na obnově kulturní památky. Informace k tomuto programu podají příslušné městské úřady.

 

PS - info:

Bližší informace o tom, jak požádat o finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, a o pravidlech nakládání s příspěvky tohoto druhu získají vlastníci kulturních památek na Ministerstvu kultury, Krajském úřadu příslušného kraje, příslušném pracovišti Národního památkového ústavu, nebo na odboru památkové péče příslušného magistrátu.