Platit to bude jak pro závěti napsané vlastní rukou, tak pro závěti podepsané před svědky. NOZ, který má být účinný od ledna příštího roku, to totiž výslovně nevyžaduje.

To je zcela zásadní změna proti současnosti. Dnešní zákoník totiž říká, že „v každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná“. Datum tedy musí být dnes uvedeno i v závěti podepsané před svědky i sepsané ve formě notářského zápisu. Nová úprava se tak vrací k té, která u nás už v minulosti platila.

Lepší je datum uvést 

Ale pozor: přesto lze každému, kdo pořizuje závěť, doporučit, aby v této listině „dobrovolně“ uvedl datum pořízení. A to proto, že v některých případech by bez tohoto data mohla být závěť neplatná.

To by se mohlo podle NOZ stát ve dvou situacích. Za prvé tehdy, kdyby zůstavitel pořídil více závětí, které si odporují, a kvůli neuvedení data pořízení by nebylo jasné, která závěť je novější, tedy platná.

To se může stát poměrně často. Někdo se třeba rozhodne sepsat novou, obsahově zcela jinou závěť, aniž by uvedl datum jejího pořízení, a opomene zničit předchozí závěť. Nebo zapomene, kam předchozí závěť uložil, považuje ji za ztracenou, ale ta bude po jeho smrti objevena.

Druhým případem, kdy by se závěť bez uvedení data pořízení mohla stát neplatnou, je případ, kdy právní účinky závěti závisí na určení doby jejího pořízení. Například kdyby některý ze zákonných dědiců zpochybnil způsobilost pořizovatele závěti sepsat poslední vůli, třeba s argumentem, že v té době trpěl duševní chorobou.

Nebylo by tedy jasné, zda zůstavitel byl v době sepsání závěti způsobilý k tomuto úkonu, nebo již nebyl.

Poslední vůle s úlevami

Významnou novinkou také je, že NOZ v určitých mimořádných životních situacích, kdy člověku hrozí smrt, dovoluje pořídit „narychlo“ závěť s úlevami. Jde o tzv. privilegované závěti. Pokud zůstavitel nezemře, má ale taková závěť jen krátkou časovou platnost a zůstavitel, chceli mít poslední vůli, ji musí pořídit standardním způsobem.

Závěť s úlevou může pořídit například ten, kdo je kvůli nenadálé události v bezprostředním ohrožení života. A to tak, že pořídí závěť ústně před třemi současně přítomnými svědky.

To může být případ tragické autonehody. Svědci by měli pořídit záznam o zůstavitelově poslední vůli, pokud tak neučiní, bude pro účely dědictví rozhodující soudní protokol o výslechu svědků.

Pokud pořizovatel závěti zůstane naživu, tato závěť pozbude platnost po uplynutí dvou týdnů.

Také starosta obce může zaznamenat za přítomnosti dvou svědků poslední vůli, je-li důvodná obava, že by zůstavitel zemřel dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny. To může být případ osamělého, vážně nemocného člověka žijícího v dané obci.

Dnešní způsoby pořízení beze změn

Dosavadní způsoby pořizování závěti zůstanou i od ledna bez zásadních změn.

Kdo tedy chce pořizovat závěť bez svědků, musí sepsat závěť vlastní rukou a vlastnoručně ji podepsat.

Jde-li o závěť, kterou zůstavitel nesepsal vlastní rukou, musí ji vlastnoručně podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědci se musí na závěť podepsat, s obsahem závěti se ale nemusí seznámit.

Zůstavitel může pořídit závěť jako dosud i formou notářského zápisu.

Závěť lze zrušit třemi způsoby. Zničením listiny, výslovným odvoláním závěti, které musí mít stejné náležitosti jako samotná závěť, a pořízením nové závěti.

Ale pozor: pokud je při pořízení nové závěti stará zachována, zruší nová závěť ve staré jen to, co odporuje nové.