Smlouva o úschově kupní ceny

25.02.2013 13:41

 

VZOR (převzatý) - Smlouva o úschově kupní ceny

 

I.

 

Pan/paní/firma: …………………………………………., r.č./ IČ: …………………………………….,

Bytem/sídlo:…………………………………………………………………………………………….,  

jako prodávající na straně jedné,

a

Pan/paní/firma: …………………………………………., r.č./ IČ: …………………………………….,

Bytem/sídlo:…………………………………………………………………………………………….,  

jako kupující na straně druhé,

a

AKC REAL GROUP s.r.o., IČ: 286 49 893, se sídlem: Vinařického 940/20, 702 00 Ostrava-Přívoz,

zastoupená: ……………………………………………., 

jako obstaratel,

 

II.

 

Na základě Kupní smlouvy ze dne …………  2013, týkající se prodeje nemovitostí  - pozemek p.č.:  ……. – lesní pozemek o výměře …….. m2 a pozemek p.č.: ……  – lesní pozemek o výměře …….. m2, vše v k.ú. a obci ………………., nemovitosti jsou zapsané na LV č.: ………………, k.ú.: ……………….. u Katastrálního úřadu pro ……………….. kraj, katastrální pracoviště …………………………..,  obdrží obstaratel  AKC REAL GROUP s.r.o., IČ: 286 49 893, se sídlem: Vinařického 940/20, 702 00 Ostrava-Přívoz, zastoupena …………………………….., sjednanou kupní cenu ve výši cenu Kč ………………….,--  (Slovy: ………………….. korun  českých) a to převodem na depozitní účet  realitní společnosti AKC REAL GROUP s.r.o., IČ: 286 49 893,  č.ú.: ………………………………………, vedený  u  KB, a.s., pobočka Třinec, nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení  kupní smlouvy podepsané oběma účastníky.

 

III.

 

Všichni účastníci této smlouvy se dnešního dne dohodli, aby realitní společnost AKC REAL GROUP s.r.o., IČ: 286 49 893, zastoupena ………………………….., vyplatila celou dohodnutou kupní cenu ve výši Kč ………………..,--  (Slovy: ………………………….. korun  českých) takto:

  • část kupní ceny ve výši  Kč ……………….,--------------------------------------------------(Slovy: ……………………….. korun českých) převodem na účet prodávajícího pana-ní/firmy  do 5-ti pracovních dnů po předložení kupní smlouvy s  doložkou o vkladu vlastnického práva vyznačenou příslušným katastrálním úřadem,
  • část kupní ceny ve výši  Kč ………………..,--------------------------------------------------(Slovy: …………………. korun českých) převodem na účet prodávajícího   pana-ní/firmy   do 5-ti pracovních dnů po předložení po předložení dokladu o úhradě daně z převodu nemovitosti,
  • část kupní ceny ve výši Kč …………………..,---------------------------------------------------- (Slovy: …………………. korun českých), převodem na účet č. ú.: 107-2856390287/0100, vedený u KB, a.s. pobočka Třinec, na uhrazení provize realitní společnosti AKC REAL GROUP s.r.o., IČ: 286 49 893 dle Smlouvy o obstarání prodeje nemovitosti ze dne …………………..,  a to do 5-ti pracovních dnů po předložení kupní smlouvy s  doložkou o vkladu vlastnického práva vyznačenou příslušným katastrálním úřadem. 

 

 

V ………..,  dne ………                                                                      V …………..,  dne  ……...

 

……………………..                                                                              ………………………….

        prodávající                                                                                                 kupující

 

………………………

AKC REAL GROUP s.r.o.

obstaratel