Smlouva o poskytnutí realitních služeb

07.02.2013 08:36

VZOR (převzatý) - Smlouva o poskytnutí realitních služeb

zprostředkování prodeje nemovitosti - výhradní zastoupení

uzavřená dle ustanovení § 774 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále pouze jako „smlouva“)

 

I.

Strany smlouvy

 

1.1 AKC REAL GROUP s.r.o., se sídlem Vinařického 940/20, 702 00 Ostrava - Přívoz,

IČ: 286 49 893, DIČ: CZ 286 49 893, zapsaná u KS Ostrava, odd. C, vl. 36896,

zastoupena …………………….. na základě plné moci ze dne: …………………, telefon +420 777 350 151, +420 777 350 152,

dále jako „Zprostředkovatel“ na straně jedné

 

a

 

1.2 Zájemce - vlastník 

jméno, příjmení/název  ………………………..,

bytem/ sídlo: …………………………, r.č./IČ: ……………………

dále jako "Zájemce" na straně druhé

II.

Předmět smlouvy

 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zprostředkovatele vyvíjet činnost směřující ke zprostředkování uzavření kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) o převodu vlastnictví následujících nemovitostí:  - .............,  p.č.: …………..,  k.ú. ………….., který je zapsán na LV č. ………… pro k.ú. ………., u KÚ pro ……… kraj, k.p. ………….., mezi Zájemcem,  jako prodávajícím,  a třetí osobou,  jako kupujícím (dále jen „Kupující“) a povinnost Zájemce uhradit Zprostředkovateli za jeho činnost odměnu ve výši a způsobem podle této smlouvy.

2.2 Zájemce prohlašuje, že převodu vlastnického práva k výše uvedenému .........., nebrání žádné překážky a že na něm neváznou žádné vady ani žádná práva třetích osob (zejména zástavní práva, práva vyplývající z věcného břemene, předkupní práva či práva nájmu) - viz. Příloha smlouvy - Výpis z katastru nemovitostí ze dne………                        

 

III.

Cena předmětu smlouvy

 

3.1 Zájemce stanovil požadovanou kupní cenu předmětu této smlouvy ve výši ………… s  tím, že v této částce je zahrnuta odměna Zprostředkovatele sjednaná v čl. VI. této smlouvy. Zprostředkovatel je oprávněn a zároveň povinen po dobu trvání této smlouvy nabízet předmět této smlouvy za tuto cenu, nedohodnou-li se strany této smlouvy písemně jinak.

 

IV.

Práva a povinnosti Zprostředkovatele

 

4.1 Zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet činnost dle této smlouvy směřující k zajištění třetí osoby – zájemce o předmět této smlouvy  řádně a svědomitě a v souladu se zájmy Zájemce. Zprostředkovatel je povinen respektovat při své činnosti pokyny Zájemce a informovat Zájemce o uzavření Dohody o rezervaci týkající se předmětu této smlouvy a úhradě Rezervačního depozita ze strany třetí osoby.

4.2 Zprostředkovatel se zavazuje kdykoliv na vyžádání Zájemce informovat Zájemce o plnění této smlouvy.

4.3 Zprostředkovatel prohlašuje, že odměna uvedená v čl. 6.1 této smlouvy zahrnuje: obchodní a zprostředkovatelskou marži, případné právní služby budou účtovány kupujícímu samostatně dle ceníku právních služeb.

 

V.

Práva a povinnosti Zájemce

 

5.1 Zájemce prohlašuje, že dosud neuzavřel a zavazuje se, že po dobu trvání této smlouvy neuzavře ohledně předmětu této smlouvy specifikovaného v čl. 2.1 této smlouvy s jiným subjektem zprostředkovatelskou či jinou obdobnou smlouvu nebo dohodu, ani nepověří stejnou záležitostí jinou osobu a zároveň nebude o prodeji Nemovitosti jednat sám bez účasti Zprostředkovatele ani nebude Nemovitost sám jakkoli nabízet k prodeji a též že neuzavře bez účasti Zprostředkovatele jakoukoli smlouvu či dohodu, týkající se prodeje Nemovitosti. V případě, že se na Zájemce obrátí třetí osoba se žádostí o koupi Nemovitosti, je Zájemce povinen takovou osobu plně odkázat v takové věci na Zprostředkovatele s tím, že pokud Zájemce uzavře s touto osobou Kupní smlouvu, Zprostředkovatel uhradí Zájemci, za podmínky, že tato osoba o Nemovitost neprojevila zájem ani z části v důsledku činnosti Zprostředkovatele, 30 % z odměny (bez DPH), kterou za zprostředkování uzavření Kupní smlouvy Zprostředkovatel obdrží.

5.2 Zájemce se zavazuje, že na výzvu Zprostředkovatele uzavře nejpozději ve lhůtě pěti (5) dnů se zájemcem o koupi Nemovitosti, který uzavřel Dohodu o rezervaci a uhradil Rezervační depozitum, i Kupní smlouvu nebo i smlouvu o budoucí kupní smlouvě a následně Kupní smlouvu.

5.3 Zájemce se zavazuje umožnit Zprostředkovateli provádět prohlídky Nemovitosti, a to vždy bezodkladně po výzvě Zprostředkovatele. Zájemce se zavazuje jakoukoliv překážku prohlídky Nemovitosti trvající déle než tři (3) dny oznámit Zprostředkovateli.

5.4 Zájemce se zavazuje informovat Zprostředkovatele o všech skutečnostech, které souvisejí se zprostředkováním prodeje Nemovitosti a dále předat Zprostředkovateli veškeré podklady nutné a nezbytné k řádnému uzavření Kupní smlouvy.

5.5 Zájemce prohlašuje, že uděluje Zprostředkovateli souhlas s následnou inzercí prodeje Nemovitosti, zejména v tisku a prostřednictvím počítačové sítě Internet a na webových stránkách realitní společnosti AKC REAL GROUP s.r.o. a souhlasí s pořízením potřebné dokumentace. Na vyžádání Zprostředkovatele se Zájemce zavazuje poskytnout Zprostředkovateli dokumentaci Nemovitosti, kterou má k dispozici, případně udělit Zprostředkovateli příslušnou plnou moc k jejímu opatření na náklady Zájemce.

5.6 V případě porušení kteréhokoliv z jednotlivých závazků Zájemce stanovených v článku V. této smlouvy nebo v případě, že se prohlášení Zájemce dle čl. 2.2 této smlouvy ukáže nepravdivým, je Zájemce povinen zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši odměny stanovené v čl. 6.1 této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty nedochází k zániku příslušného závazku.

5.7 Zájemce Zprostředkovatele zmocňuje k tomu, aby za Zájemce uzavřel jménem Zájemce dohodu či smlouvu, jejímž předmětem bude budoucí závazek Zájemce uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní nebo kupní smlouvu (dále a též shora jen „Dohoda o rezervaci“) týkající se převodu Nemovitosti. Zmocnění je uděleno též k uzavření případných dodatků k Dohodě o rezervaci a k přijetí rezervačního depozita za účelem rezervace Nemovitosti (dále a též shora jen „Rezervační depozitum“), a dále k vypovězení nebo jinému ukončení Dohody o rezervaci a vrácení Rezervačního depozita.

 

VI.

Odměna Zprostředkovatele

 

6.1 Za činnost dle této smlouvy má Zprostředkovatel nárok na odměnu ve výši  …..  % z ceny předmětu této smlouvy + daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Nárok Zprostředkovatele na zaplacení odměny vzniká okamžikem uzavření Kupní smlouvy o převodu ............. Odměna je splatná do 7 dnů ode dne, kdy prodávající bude moci disponovat s kupní cenou. V případě vložení Kupní ceny do úschovy bude provize hrazena přímo z této úschovy.      

6.2 Nárok na odměnu Zprostředkovatele dle ustanovení článku 6.1 této dohody se přednostně uspokojuje z Rezervačního depozita. Případný rozdíl mezi výší Rezervačního depozita a výší odměny Zprostředkovatele bude vyplacen Zprostředkovatelem Zájemci do pěti (5) pracovních dnů po povolení zápisu vkladu vlastnického práva Kupujícího podle Kupní smlouvy k příslušné části výše uvedeného ..............  do katastru nemovitostí. Případný nedoplatek odměny Zprostředkovatele, tj. rozdíl mezi výší odměny Zprostředkovatele a výší Rezervačního depozita uhradí Zájemce Zprostředkovateli do 7 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

6.3 V případě, že k uzavření Kupní smlouvy nedojde a Zájemci bude z tohoto důvodu uhrazena ze strany Kupujícího smluvní pokuta, uhradí Zájemce Zprostředkovateli podíl na této smluvní pokutě ve výši 50 % (slovy: padesát procent) z této smluvní pokuty. Zprostředkovatel si je v takovém případě oprávněn započíst na zaplacení podílu na smluvní pokutě příslušnou část složeného Rezervačního depozita.

6.4 Zprostředkovatel má právo na odměnu i v případě, že:

a) Zájemce uzavře Kupní smlouvu s třetí osobou, se kterou byl seznámen prostřednictvím Zprostředkovatele.

    nebo

b) Kupní smlouvu uzavře se Zájemcem osoba, která se o příležitosti uzavřít Kupní smlouvu  dozvěděla od Zprostředkovatele nebo osoby vyhledané Zprostředkovatelem, tj. jakákoliv třetí osba obchodně spojená se Zprostředkovatelem.

 

VII.

Ostatní ujednání

 

7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 12  měsíců, přičemž doba trvání dohody počíná dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu poslední ze stran této smlouvy. V případě, kdy jedna ze stran této smlouvy nedoručí druhé straně této smlouvy nejpozději dvacet (20) dnů před termínem skončení smlouvy oznámení, že trvá na skončení této smlouvy, tak se tato smlouva za sjednaných podmínek obnovuje na dobu dalšího jednoho (1) měsíce, a to i opakovaně.

7.2 Zájemce prohlašuje, že k uzavření této smlouvy došlo v místě, které Zájemce předem sjednal se zástupcem Zprostředkovatele za účelem objednávky ve smyslu ustanovení § 57 občanského zákoníku.

7.3 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran této smlouvy obdrží po jednom.

7.4 Měnit a doplňovat lze tuto smlouvu po vzájemné dohodě obou stran této smlouvy formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami této smlouvy.

 

 

    V ………………. dne …………..                                           V ………………. dne …………..

 

 

    ……………………………………                                               …………………………………….

                Zprostředkovatel                                                                                 Zájemce