Návrh na vklad do katastru nemovitostí

25.02.2013 13:29

 

VZOR (převzatý) - Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Katastrálnímu úřadu pro ……………. kraj

KP  ………………….

 

Navrhovatelé:

 

Pan-ní/firma: …………………., r.č./IČ: …………….,

Bytem/sídlo:  …………………………………………,  

jako prodávající na straně jedné,

 

a

 

Pan-ní/firma: …………………., r.č./IČ: …………….,

Bytem/sídlo:  …………………………………………,   

jako kupující na straně druhé,

 

Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o povolení vkladu

do katastru nemovitostí

Prvopisem

   

Podepsaní účastníci smlouvy o převodu nemovitosti pozemek p.č. ……. – lesní pozemek o výměře …… m2 a pozemek p.č. ……. – lesní pozemek o výměře …… m2, vše v k.ú. a obci …………, nemovitosti jsou zapsané na LV č. ………, k.ú. ………. u Katastrálního úřadu pro …………. kraj, katastrální pracoviště …………….,  sepsané dne ………. podávají návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a pro potřeby tohoto řízení přikládají:

 

  • prvopis kupní smlouvy
  • 3x  vyhotovení kupní smlouvy

 

Účastníci navrhují, aby po provedeném řízení Katastrální úřad pro ……….. kraj, KP ………..  rozhodl, že vklad vlastnického práva k nemovitostem na základě kupní smlouvy ze dne ……………   se povoluje.

                                                                                                      

V …………..,  dne ………                                                  V ……………..,  dne ………  

 

 

………………………………..                                              …………………………….

          prodávající                                                                            kupující