Kupní smlouva

07.02.2013 08:18

VZOR (převzatý) - Kupní smlouva

 

Pan-ní/firma: ……………………………, r. č./IČ: ………………………,

Bytem/sídlo: ………………………………………………………………,  

jako prodávající na straně jedné,

 

a

 

Pan-ní/firma: ……………………………, r. č./IČ: ………………………,

Bytem/sídlo: ………………………………………………………………,  

jako kupující na straně druhé,

 

 

oba dle vlastního prohlášení a ujištění plně způsobilí k právním úkonům, níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednali a podle § 588 a násl. Občanského zákoníku uzavírají tuto

 

 

k u p n í     s m l o u v u :

 

 

I.

 

Pan-ní/firma: ……………………, r.č./IČ:……………, vlastní ve svém výlučném vlastnictví   nemovitosti -  ............ p.č.: ……….. – ......... o výměře …….. m2 a ............. p.č.: …….. – ............. o výměře ………. m2, vše v k.ú. a obci …………, nemovitosti jsou zapsané na LV č.: ………, k.ú. ……….. u Katastrálního úřadu pro ……… kraj, katastrální pracoviště …………………….

           

Výše uvedené nemovitosti se prodávají se všemi jejich součástmi a veškerým příslušenstvím včetně ...............

 

Prodávající nabyl výše uvedené nemovitosti na základě …………….., ze dne ………….

 

II.

 

Prodávající nemovitosti uvedené v předchozím odstavci této smlouvy spolu se všemi jejich součástmi a veškerým příslušenstvím včetně .......... tak, jak je ke dni prodeje vlastní,

 

p r o d á v á    

 

kupujícímu ……………………….., r.č./IČ: ……………….., bytem/sídlo: …………………, za vzájemně sjednanou kupní cenu Kč ……………….,--  (Slovy: ………………… korun  českých), za kterou kupující uvedené nemovitosti kupuje a přijímá  do svého výlučného vlastnictví.

 

III.

 

Kupní cenu ve výši  Kč …………,--  (Slovy: ……………………. korun  českých), uhradí  kupující převodem na depozitní účet realitní společnosti AKC REAL GROUP s.r.o., IČ: 286 49 893,  č.ú.: ………………………., vedený  u KB, a.s., pobočky Třinec,  nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení  této smlouvy podepsané oběma účastníky.

 

 

Společnost AKC REAL GROUP s.r.o., IČ: 286 49 893 je povinna a oprávněna vyplatit výše uvedenou kupní cenu na základě Smlouvy o úschově kupní ceny ze dne …………….

 

Tímto je celá kupní cena uhrazena.

 

IV.

 

Prodávající prohlašuje, že před kupujícím nezatajuje žádné vady převáděných nemovitostí, že na nich neváznou žádné dluhy a věcná břemena, a že jsou převáděné bez jakýchkoli jiných závazků a právních vad. Pokud by se tato prohlášení a ujištění ukázala nepravdivými, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu, která  mu v souvislosti s tím vznikne.

 

 Kupující prohlašuje, že stav převáděných nemovitostí zná, a že je v tomto stavu za sjednanou cenu kupuje a  přijímá do svého výlučného vlastnictví.

 

V.

 

Poplatek z návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí  kupující, náklady na sepsání a provedení této smlouvy a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.

 

VI.

 

Vlastnictví k převáděným nemovitostem se všemi právy a povinnostmi přechází na nabyvatele dnem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu. Platnosti nabývá tato smlouva dnem podpisu účastníků. Smluvní strany se zavazují k odstranění právních vad, které by bránily vkladu vlastnického práva založeného touto smlouvou do katastru nemovitostí.

Podání návrhu na vklad zajistí nejpozději do 3 pracovních dnů po podpisu této smlouvy a zaplacení celé kupní ceny do depozitu AKC REAL GROUP s.r.o., která bude mít za tímto účelem svěřen potřebný počet podepsaných exemplářů kupní smlouvy a návrh na vklad taktéž podepsaný všemi účastníky.

 

VII.

 

V případě zamítnutí návrhu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí katastrálním úřadem se tato smlouva ruší a účastníci jsou pak zavázáni vrátit si bez zbytečného odkladu vzájemně poskytnutá plnění ve lhůtě do deseti kalendářních dnů od právní moci zamítavého rozhodnutí, pokud se nedohodnou jinak.

 

VIII.

 

Po přečtení této smlouvy účastníci výslovně prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě úplných a pravdivých údajů a podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

V …………..,  dne ………                                                   V ……………..,  dne ……..

 

 

 

………………………………..                                              …………………………….

     prodávající                                                                                 kupující