Nejen rozpory v názorech, i nemovitý majetek může být příčinou partnerských hádek a počátkem konce. Co se stane s vlastnickým právem k nemovitosti v okamžiku, kdy si nasadíte svatební prstýnky?

Společné jmění manželů

Vznikem manželství dochází k propojení majetkových záležitostí partnerů, kteří mohli doposud se svým majetkem nakládat samostatně. Vše, co během doby trvání manželství společně či jednotlivě získáte nebo vybudujete, spadá do společného jmění manželů (zkráceně SJM).

Přehled položek, které do společného vlastnictví spadají za všech okolností, naleznete v občanském zákoníku. Výjimkou je majetek, který získáte jako dědictví nebo dar, majetek nabytý pouze jedním z manželů a věci sloužící prokazatelně pouze pro potřebu jednoho z manželů. Jde o takzvané výlučné vlastnictví.

Vlastnictví nemovitosti

Vlastníky nemovitostí se obecně stávají spíše manželé, kteří si berou společnou hypotéku. Nicméně, současný trend velí odsouvat uzavření sňatku na pozdější dobu. A tak se čím dál častěji setkáváme s tím, že do manželství vstupují osoby, které si pořídily nemovitost ještě za svobodna.

Tato nemovitost je pak po sňatku stále ve výlučném vlastnictví příslušného partnera, který nemovitost kupoval. Pokud by ale manželé nemovitost rekonstruovali či jinak zařizovali, hodnota těchto úprav již bude majetkem obou, a to rovným dílem, neboť k nim došlo až po uzavření manželství.

Jestliže nemovitost vlastní oba manželé jako spoluvlastníci, tak jakékoli transakce s ní spojené musí být odsouhlaseny oběma. Pokud by tedy jeden z manželů chtěl prodat nemovitost třeba právě proto, aby uškodil partnerovi, se kterým se chce nechat rozvést, nebude mu to umožněno. Katastr nemovitostí takový převod jednoduše neprovede, neboť nebude mít souhlas obou právoplatných vlastníků nemovitosti.

Dohodněte se dopředu

Chcete-li se vyhnout potenciálním tahanicím, dohodněte se s parterem dopředu na tzv. zúžení společného jmění manželů. Dohodou lze totiž upravit rozsah majetku a závazků, které se teprve stanou součástí SJM, i ty, které již SJM tvoří. Ze společného jmění lze touto cestou třeba vyjmout konkrétní nemovitost, například chalupu, kterou zakoupil více vydělávající manžel na vlastní náklady.

Pokud tato nemovitost již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva o zúžení společného vlastnictví účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. Přesto však platí, že manželé nemohou společné jmění zcela zrušit. Součástí za každých okolností zůstává vybavení společné domácnosti.

Dohoda o zúžení společného vlastnictví, která je uzavřena před sňatkem, je uspořádána v podobě předmanželské smlouvy. Tento dokument by měl obsahovat pravidla, jimiž se budou snoubenci ve svých majetkových vztazích řídit. Dohoda nabývá účinnosti dnem uzavření manželství. Vylučuje-li dohoda ze společného jmění konkrétní majetek, nezapomeňte zároveň uvést, který z manželů bude výlučným majitelem daného majetku.

Zánik společného jmění

Společné jmění manželů zanikne až samotným zánikem manželství – rozvodem či úmrtím jednoho z manželů. Po zániku SJM se provede vypořádání. Obecně se vychází z předpokladu, že podíly obou manželů na společném jmění jsou stejné. Každý z manželů může požadovat, aby mu bylo uhrazeno to, co vynaložil na společný majetek a je povinen uhradit to, co ze společného majetku bylo použito na jeho osobní potřeby.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček ze serveru Sfinance.cz.

Manžel koupil byt pro svoji milenku bez mého vědomí a napsal ho na sebe. Nyní máme před rozvodem a mě by zajímalo, zda mám na tento byt také právo, když byl pořízen v době našeho manželství.
Pokud váš muž uzavřel kupní smlouvu sám, příslušný katastrální úřad zapsal jako vlastníka do katastru nemovitostí toho, kdo uzavřel smlouvu. To ale neznamená, že váš manžel nabyl nemovitost do svého výlučného vlastnictví. Tento byt spadá dle zákona do společného jmění manželů, neboť byl pořízen v době, kdy jste byli manželé. Předpokládám, že se manžel bude zdráhat podepsat souhlasné prohlášení manželů, kterým by z vás, z pozice manželky, udělal spolumajitele. Obraťte se proto na soud, ten jediný může ve vašem sporu rozhodnout.
Za svobodna jsem si pořídila byt, který jsem po zajištění společného bydlení s manželem začala pronajímat. Po rozvodu po mě manžel vyžaduje poměrnou část výše nájmu, který jsem obdržela. Má na to právo?
Ačkoliv je byt ve vašem výlučném vlastnictví, zaplacené nájemné se stává součástí společného jmění manželů. Zisk, který jste z pronájmu měla, je v podstatě majetkem, který jste během manželství nabyla a ten je společný. Mohu-li vám doporučit, zkuste, zda by manžel přistoupil na dohodu, jinak by váš spor musel vyřešit soud.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, se kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.