Dohoda o složení blokovacího depozita

25.02.2013 13:54

 

VZOR (převzatý) - Rezervační smlouva - Dohoda o složení blokovacího depozita

 

1. AKC REAL GROUP s.r.o., se sídlem Vinařického 940/20, 702 00 Ostrava – Přívoz,

IČ: 286 49 893, DIČ: CZ 286 49 893, zapsán: u KS Ostrava, odd. C, vl. 36896,  

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Třinec, č.ú.: 107-2856390287/0100 ,

zastoupená: ……………………… na základě plné moci v zastoupení

(dále jen „společnost AKC REAL GROUP s.r.o.“), na straně jedné

 

a

 

2. pan-ní/firma: ……………………., r.č./IČ: ………………,

Bytem/sídlo: ………………………………………………….,

 (dále jen „zájemce“), na straně druhé

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 262 obchodního zákoníku tuto

DOHODU O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (dále jen „dohoda“)

 

Článek I.

 

Společnost AKC REAL GROUP s.r.o. prohlašuje, že je na základě smlouvy o poskytování realitních služeb uzavřené mezi ní a vlastníkem nemovitostí:

  • lesního pozemku parc. č. ……. o výměře …… m2 – lesní pozemek
  • lesního pozemku parc. č. ……. o výměře ….... m2 – lesní pozemek

 

vše jak je zapsáno na listu vlastnictví č. ……. pro k.ú. …….., obec ……….., u Katastrálního úřadu pro ……… kraj, KP ………. (dále jen „nemovitosti“) a zmocněna k uzavření této dohody a je oprávněna zprostředkovávat prodej uvedených nemovitostí. Současným vlastníkem je …………………… (dále jen „prodávající“).

 

Článek II.

 

1. Zájemce prohlašuje, že má v úmyslu s prodávajícím uzavřít kupní smlouvu, na základě které by se měl stát vlastníkem nemovitostí uvedených v čl I. (dále jen „kupní smlouva“).

 

2. Kupní cena výše uvedených nemovitostí se všemi jejími součástmi a příslušenstvími je stanovena prodávajícím ve výši ……………..,- Kč (slovy: …………………….. korun českých) a zájemce tuto kupní cenu akceptuje.

 

3. Zájemce v souladu s ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, prohlašuje, že není politicky exponovaná osoba, že je skutečným majitelem finančních prostředků, kterými bude financovat koupi nemovitosti, a že tyto finanční prostředky nepochází z výnosů z trestné činnosti a ani z financování terorismu.

 

Článek III.

 

1. Za účelem zablokování nemovitostí tak, že společnost AKC REAL GROUP s.r.o. není oprávněna po dobu účinnosti této dohody zprostředkovat jejich koupi jinému zájemci, a za účelem zahájení jednání a přípravy smluvních dokumentů vedoucích ke koupi nemovitostí, složí zájemce k rukám společnosti AKC REAL GROUP s.r.o. blokovací depozitum ve výši …………….,- Kč (slovy: …………………. korun českých).

 

2. Blokovací depozitum ve výši ……………..,- Kč (slovy: ………………. korun českých) se zavazuje zájemce uhradit na depozitní bankovní účet společnosti AKC REAL GROUP s.r.o. – č.ú.: ……………………….pod variabilním symbolem: V.S. …………. v termínu nejpozději do 5-ti pracovních dnů od podpisu této dohody. Tato dohoda nabývá účinnosti okamžikem uhrazení blokovacího depozita v plné výši na depozitní bankovní účet společnosti AKC REAL GROUP s.r.o., s výjimkou ustanovení o smluvní pokutě, které nabývá účinnosti dnem uzavření této dohody. Nebude-li blokovací depozitum uhrazeno zájemcem v plné výši na bankovní účet společnosti AKC REAL GROUP s.r.o. ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů od podpisu této dohody, pak se smluvní strany dohodly, že se tato dohoda od počátku ruší (s výjimkou ustanovení o smluvní pokutě) a zájemce je povinen uhradit společnosti AKC REAL GROUP s.r.o. smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

 

3. Uvedené blokovací depozitum bude, v případě uzavření kupní smlouvy, v plné výši započteno na kupní cenu nemovitostí uvedenou v článku II. této dohody.

 

Článek IV.

 

1. Zájemce se zavazuje:

 

a) bez zbytečného odkladu po vyzvání společnosti AKC REAL GROUP s.r.o. uzavřít s prodávajícím v době účinnosti této dohody smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a/nebo

b) bez zbytečného odkladu po vyzvání společností AKC REAL GROUP s.r.o. uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, nejpozději v poslední den účinnosti této dohody dle článku V. odst. 1 této dohody,

c) neuzavřít s prodávajícím kupní smlouvu nebo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy bez vědomí společnosti AKC REAL GROUP s.r.o. a jednat s prodávajícím o všech věcech týkajících se předmětných nemovitostí jen prostřednictvím AKC REAL GROUP s.r.o..

 

2. Zájemce prohlašuje:

 

že je schopen doplatit a doplatí kupní cenu za převod nemovitostí podle podmínek uvedených v této dohodě a ve lhůtách stanovených kupní smlouvou, jež bude vyhotovena na základě informací a domluvy obou smluvních stran.

 

Článek V.

 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu této dohody smluvními stranami do …………….

 

2. V případě, že prodávající nepřistoupí za výše uvedených podmínek k podpisu kupní smlouvy nejpozději v poslední den účinnosti této dohody, pak je společnost AKC REAL GROUP s.r.o. povinna přijaté blokovací depozitum na požádání vrátit zpět zájemci, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vyžádání.

 

3. Pokud zájemce poruší povinnosti stanovené v článku IV. odst. 1 této dohody nebo zájemce uvede v této dohodě nepravdivé informace, pak se smluvní strany dohodly, že vyplacené blokovací depozitum propadá z titulu smluvní pokuty ve prospěch společnosti AKC REAL GROUP s.r.o..

 

4. Zájemce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí s tím, aby společnost AKC REAL GROUP s.r.o. zpracovávala, dále poskytovala třetím osobám a archivovala jeho osobní údaje, v rozsahu nezbytném pro plnění této dohody. Zájemce prohlašuje, že k uzavírání a podpisu této dohody došlo v místě a za podmínek, které zájemce předem sjednal se zástupcem společnosti AKC REAL GROUP s.r.o. ve smyslu § 57 odst. 1. občanského zákoníku.

 

Článek VI.

 

1. Tuto dohodu lze upravovat a měnit jen písemnou formou za výslovného souhlasu obou stran stvrzeného jejich podpisem.

 

2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti stanovené v této dohodě, ale i právní otázky neupravené touto dohodou se řídí ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

 

3. Tato dohoda má dvě vyhotovení, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

 

4. Účastníci této dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

 

 

        V………………., dne …………                                     V …………………, dne …………

 

 

    ......................................................                                  ..............................................……

    AKC REAL GROUP s.r.o.                                                    zájemce